Начальнику Головного територіального

управління юстиції у Вінницькій області

Круголю Ю.В.

ЗАЯВА

про реєстрацію (перереєстрацію) друкованого засобу масової інформації

Згідно із Законом України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» прошу зареєструвати (переєструвати  у зв’язку із зміною засновника, назви, мови, сфери розповсюдження видання) періодичне (або таке, що продовжується) друковане видання.

Повідомляємо  необхідні дані:             

1. засновник (співзасновники) видання (якщо засновником є юридична особа - зазначаються її повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи; якщо засновником є фізична особа - зазначаються прізвище, ім'я (по батькові - за наявності), громадянство, адреса реєстрації місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків. Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, зазначаються серія та номер паспорта;

1.1  пов’язана особа (особи):

 якщо пов’язаною особою є юридична особа, засновник наводить її повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи;

 якщо пов’язаною особою є фізична особа, зокрема: чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні брати, сестри та їхні діти, чоловіки (дружини), спільно з якими засновник здійснює контроль за друкованим засобом масової інформації, засновник наводить прізвище, ім’я, по батькові цієї особи, її громадянство та родинний зв'язок із засновником, її реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності). Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, зазначаються серія та номер паспорта;

2.      Вид видання: (газета, журнал, збірник, бюлетень, альманах, календар, дайджест)

3.      Статус видання: (вітчизняне, спільне)

4.      Назва видання:

5.      Мова (и) видання: (змішаними мовами: паралельними випусками) (із зазначенням мов)

6.      Сфера розповсюдження: (місцева, (із зазначення області, районів, окремих населених пунктів, а також підприємств, установ, організацій на які буде поширюватися видання), регіональна (із зазначенням областей) загальнодержавна, зарубіжна)

7.      Категорія читачів: (усе населення, дорослі, молодь, жінки, діти, чоловіки, інваліди, студенти, працівники певної галузі, науковці, педагоги тощо)

8.      Програмні цілі (основні принципи): ( стисла характеристика програмних цілей або тематична спрямованість видання)

9.      Передбачувані періодичність випуску, обсяг (в умовних друкарських аркушах)   і формат видання:

10.   Юридична адреса: (кожного із засновників) та його (їх) банківські реквізити (для фізичних осіб – у разі їх наявності), (юридична адреса, що наводиться у заяві, повинна співпадати з адресою юридичної особи, визначено у відповідних документах – статуті, положенні тощо)

11.   Місцезнаходження редакції:

12.   Вид видання за цільовим призначенням: (загальнополітичне, з питань економіки і бізнесу, виробничо-практичне, наукове, науково-виробниче, науково-популярне, навчальне, довідкове, літературно-художнє, з питань мистецтва, спортивне, юридичне, еротичне, для дозвілля, медичне, релігійне, уфологічне, екологічне, туристичне, рекламне /понад 40 % обсягу одного номера реклама/, інформаційне, для дітей тощо).

  

У разі зміни юридичної адреси, банківських реквізитів, адреси редакції, виду, програмних цілей або тематичної спрямованості, періодичність випуску, формату видання, статусу видання за цільовим призначенням, вказаних у заяві зобов’язуюсь протягом місяця , з дня, коли такі зміни відбулись, повідомити реєструючий орган, в т. ч. внести зміни до право установчих документів.

            Дата                                                                                     Підпис

 

Примітка: Заява подається державною мовою у друкованому вигляді на аркуші формату А4  за підписом засновників співзасновників) або уповноважених ними осіб (для засновників – юридичних осіб підписи уповноважених осіб засвідчуються печаткою)

 Пов’язана особа - юридична або фізична особа, яка здійснює контроль за засновником (співзасновниками), власником (співвласниками) друкованого засобу масової інформації, а також юридична особа, за якою засновник, власник (співвласник) здійснює відповідний контроль. У разі, якщо одним із співзасновників (співвласників) друкованого ЗМІ є фізична особа, пов’язаними з нею особами вважаються також члени її сім’ї (чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні брати, сестри та їхні діти (дружини), спільно з якими вона здійснює контроль за друкованими ЗМІ.